Zastępca Burmistrza

Ewa Kapłan

Kompetencje:

Zastępca Burmistrza przy wykonywaniu swoich kompetencji i zadań działa w granicach określonych w drodze odrębnych zarządzeń Burmistrza oraz imiennych pełnomocnictw i upoważnień.

Do zadań Zastępcy Burmistrza należy:

  1. wykonywanie zadań powierzonych przez Burmistrza,
  2. składanie oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie udzielonych pełnomocnictw;
  3. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
  4. reprezentowanie Gminy w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych w zakresie uzgodnionym z Burmistrzem,
  5. współdziałanie z innymi członkami Kierownictwa Urzędu oraz kierującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie powierzonych spraw.

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00
czwartek od godz. 12.00 do 15.15

Kontakt: tel. 59 857 07 00

e-mail:

ewa.kaplan@um.miastko.pl