Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miastko Marcin Woszczak 2011-11-22 10:42:29 dodanie dokumentu
Wniosek o wykreślenie z ewidencji obiektów noclegowych Marcin Woszczak 2011-11-22 10:39:54 edycja dokumentu
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji obiektów świadczących usługi noclegowe Marcin Woszczak 2011-11-22 10:39:28 dodanie dokumentu
Wniosek o wykreślenie z ewidencji obiektów noclegowych Marcin Woszczak 2011-11-22 10:36:56 dodanie dokumentu
Wymagania co do wyposażenia obiektów Marcin Woszczak 2011-11-22 10:35:13 dodanie dokumentu
Informacja o organizowaniu imprezy artystycznej i rozrywkowej Marcin Woszczak 2011-11-22 10:30:38 dodanie dokumentu
Zezwolenie na zorganizowanie imprezy masowej na terenie gminny Miastko Marcin Woszczak 2011-11-22 10:28:55 dodanie dokumentu
Współpraca z organizacjami pozarządowymi Marcin Woszczak 2011-11-22 10:20:20 dodanie dokumentu
Ubieganie się o stypendium szkolne Marcin Woszczak 2011-11-22 10:08:20 dodanie dokumentu
Ubieganie się o zasiłek szkolny Marcin Woszczak 2011-11-22 10:07:02 dodanie dokumentu
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników Marcin Woszczak 2011-11-22 10:05:46 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy Marcin Woszczak 2011-11-22 10:03:53 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie podziału środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną nauczycielom Marcin Woszczak 2011-11-22 08:10:52 usunięcie dokument
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości przy ul. Kolejowej w Miastku - WGN.6845.3.22.2011.AMK Marcin Woszczak 2011-11-21 16:01:09 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przy ulicy Łąkowej - WGN 6845.1.261.2011.ASz Marcin Woszczak 2011-11-21 15:58:54 dodanie dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miastko - WGN 6845.1.265.2011.A.Sz Marcin Woszczak 2011-11-21 15:55:50 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek leśny, podatek rolny oraz podatek od nieruchomości Marcin Woszczak 2011-11-21 15:40:50 dodanie dokumentu
Informacja na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny Marcin Woszczak 2011-11-21 15:36:57 dodanie dokumentu
Deklaracja na podatek od środków transportowych Marcin Woszczak 2011-11-21 15:34:37 dodanie dokumentu
Zaświadczenia o wielkości użytków rolnych i dochodzie z pracy w gospodarstwie rolnym Marcin Woszczak 2011-11-21 15:31:57 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o braku lub wysokości zaległości podatkowych Marcin Woszczak 2011-11-21 15:30:31 dodanie dokumentu
Podanie o umorzenie zaległości podatkowych lub odsetek za zwłokę Marcin Woszczak 2011-11-21 15:27:52 dodanie dokumentu
Podanie o odroczenie rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej Marcin Woszczak 2011-11-21 15:22:15 dodanie dokumentu
Prowadzenie spraw kadrowych Marcin Woszczak 2011-11-21 15:13:04 dodanie dokumentu
Prowadzenie spraw gospodarczych i archiwum zakładowego Marcin Woszczak 2011-11-21 15:12:06 dodanie dokumentu
Obsługa administracyjna Rady i Burmistrza Marcin Woszczak 2011-11-21 15:11:32 dodanie dokumentu
Obrona cywilna i sprawy wojskowe Marcin Woszczak 2011-11-21 15:10:23 dodanie dokumentu
OSP, służba zdrowia, BHP, sprawy socjalnye i przeciwpożarowych Marcin Woszczak 2011-11-21 15:09:23 dodanie dokumentu
Obsługa interesantów Marcin Woszczak 2011-11-21 15:08:22 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich Marcin Woszczak 2011-11-21 15:07:43 dodanie dokumentu
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego i czasowego Marcin Woszczak 2011-11-21 15:06:56 dodanie dokumentu
Wymeldowanie decyzją administracyjną na pobyt stały i czasowy. Anulowanie powyższej czynności w drodze decyzji administracyjnej. Marcin Woszczak 2011-11-21 15:06:17 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy, 2 miesięczny Marcin Woszczak 2011-11-21 15:05:13 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesięczny Marcin Woszczak 2011-11-21 15:04:28 dodanie dokumentu
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące Marcin Woszczak 2011-11-21 15:03:44 dodanie dokumentu
Zgłoszenie wyjazdu za granicą na pobyt czasowy ponad 2 miesiące Marcin Woszczak 2011-11-21 15:03:02 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Marcin Woszczak 2011-11-21 15:02:05 dodanie dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców Marcin Woszczak 2011-11-21 15:01:29 dodanie dokumentu
Nowy dowód osobisty Marcin Woszczak 2011-11-21 15:00:59 dodanie dokumentu
Wymiana dowodu osobistego Marcin Woszczak 2011-11-21 14:59:46 dodanie dokumentu