Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Miastku o zwołaniu XLVI sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Miastku na dziań 15 grudnia 2017 r., tj. piątek, godz.14:00. Longina Jankowska 2017-12-13 08:46:51 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-12-13 07:48:00 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-12-13 07:46:50 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-12-13 07:44:23 edycja dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2017-12-12 13:40:56 usunięcie załacznika
Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2017-12-12 13:35:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/386/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Jan Gajo 2017-12-12 09:16:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLIII/385/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 września 2017r. w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miastka z zakresu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Jan Gajo 2017-12-12 09:14:53 edycja dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-12-12 08:07:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 552/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia. Józefa Wasilewska 2017-12-11 11:27:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 553/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności i planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku na 2018 r.. Józefa Wasilewska 2017-12-11 09:07:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 553/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu działalności i planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Miastku na 2018 r.. Józefa Wasilewska 2017-12-11 09:01:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 555/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 8 grudnia 2017 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko zajmowane na podstawie umowy najmu. Józefa Wasilewska 2017-12-11 08:45:59 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Spostu Rozwoju i Promocji o zwołaniu komisji na dzień 15 grudnia 2017r.,godz.11:00. Longina Jankowska 2017-12-08 15:47:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 15 grudnia 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-08 15:46:19 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fosy i podjazdu dla niepełnosprawnych na działce nr 33/15 w obrębie ewidencyjnym 84/4 Miastko (ul. Konopnickiej 12). Małgorzata Szkilnyk 2017-12-08 11:39:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 370/VII/2016 Burmistrza Miastka z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne wychodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miastko zajmowane na podstawie umowy najmu. Józefa Wasilewska 2017-12-06 09:26:07 dodanie dokumentu
2017 Marta Muchowska - Narloch 2017-12-05 14:54:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 542/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-05 13:22:10 dodanie dokumentu
2017 Marta Muchowska - Narloch 2017-12-04 14:55:06 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2018 r. Jan Gajo 2017-12-04 12:57:51 edycja dokumentu
Burmistrz Miastka ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty w konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko polegającego na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2018 r. Jan Gajo 2017-12-04 12:57:33 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz poprzedniego dzierżawcy części działki nr 290/2 położonej przy ul. Gen. Wybickiego w. Miastku - WRG.6845.1.174.2017.AMK Anna Maszka Kozłowska 2017-12-04 12:34:17 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy działki nr 118/4 położonej przy ul. Kazimierza Wielkiego w. Miastku - WRG.6845.1.242.2017.AMK Anna Maszka Kozłowska 2017-12-04 12:32:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia z udziałem przewodniczących stałych komisji Rady w dniu 12 grudnia 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-04 12:19:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 5 grudnia 2017 r. Longina Jankowska 2017-12-04 12:16:16 dodanie dokumentu
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych wyrównawczo - rozwijających dla uczniów w projekcie ?Warsztaty EDUKO ? podniesienie jakości kształcenia szkół podstawowych i gimnazjalnych w gminie Miastko?, pow. bytowski, woj. pomorskie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Małgorzata Styrenczak 2017-12-04 12:11:56 dodanie dokumentu
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części gruntu o powierzchni 100 m2 z działki nr 4/22, połozonej w obrębie Role - Żabno, gm. Miastko - WRG.6845.2.28.2017.SG Sylwia Gurba 2017-12-04 11:52:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działek nr 262 i 263 położonych w obrębie 83/5 m. Miastko przy ul. Armii Krajowej w Miastku na cele usługowe lub usługowo-mieszkalne Anna Maszka Kozłowska 2017-12-04 10:06:33 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-12-04 09:12:12 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-12-04 09:10:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rozwoju Obszarów Wiejskich Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 8 grudnia 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-04 08:42:11 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV na działkach nr 60, 52, 51, 228/4, 236/1, 37, 194/2, 244/5, 197, 198, 199/1, 204, 205/1, 210/2, 209, 313/3, 313/2, 312/1, 313/4, 211, 212 w obrębie ewidencyjnym Dretyń i na działce nr 2 w obrębie ewidencyjnym Kowalewice. Małgorzata Szkilnyk 2017-12-01 14:39:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji w dniu 8 grudnia 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-01 14:08:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/430/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko . Józefa Wasilewska 2017-12-01 13:36:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2017.JG.5 informujące strony postępowania o wystąpieniu tut. organu o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Przebudowa drogi powiatowej nr 1721G Role-Rozjazd" do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie Joanna Gocoł 2017-12-01 11:28:11 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-12-01 10:47:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Nr 540/VII/2017 z dnia 22 listopada 2017 r w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącego w dyspozycji Urzędu Miejskiego, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy Miastko.. Józefa Wasilewska 2017-12-01 10:46:33 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-12-01 10:44:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/430/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie Miastko . Józefa Wasilewska 2017-12-01 07:14:16 usunięcie dokument