Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV abonenckiej oraz stacji transformatorowej słupowej abonenckiej na działkach nr 2 i 64/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-01-04 15:30:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/445/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Ku gwiazdom - aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych. Longina Jankowska 2018-01-04 13:33:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 564/VII/22017 Burmistrza Miastka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: "Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Miastku w roku 2018". Józefa Wasilewska 2018-01-04 13:31:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 353/1000 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej, jako działka 82/4 położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2018-01-04 13:30:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 566/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania i weryfikacji złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań własnych Gminy Miastko w 2018 roku w sferze zadań własnych Gminy Miastko w 2018 roku w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego. Józefa Wasilewska 2018-01-04 13:26:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/448/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Longina Jankowska 2018-01-04 13:24:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/447/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Longina Jankowska 2018-01-04 13:22:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/446/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu działania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół, dla których Gmina Miastko jest organem rejestrującym. Longina Jankowska 2018-01-04 12:55:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/445/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. "Ku gwiazdom - aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych. Longina Jankowska 2018-01-04 12:53:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 353/1000 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej, jako działka 82/4 położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2018-01-04 12:50:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/444/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 353/1000 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej, jako działka 82/4 położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Longina Jankowska 2018-01-04 12:49:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/443/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej, jako działki numer 18/6 i 18/7 położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko, stanowiącej własność Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-01-04 12:46:10 dodanie dokumentu
Stawki podatków na terenie Gminy Miastko Krzysztof Narloch 2018-01-04 12:45:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/441/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Longina Jankowska 2018-01-04 12:39:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/442/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/350/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Longina Jankowska 2018-01-04 12:37:10 dodanie dokumentu
Stawki podatków na terenie Gminy Miastko Krzysztof Narloch 2018-01-04 12:35:27 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/440/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2018 rok. Longina Jankowska 2018-01-04 12:35:10 dodanie dokumentu
Stawki podatków na terenie Gminy Miastko Krzysztof Narloch 2018-01-04 12:31:02 usunięcie załacznika
Stawki podatków na terenie Gminy Miastko Krzysztof Narloch 2018-01-04 12:30:38 usunięcie załacznika
Stawki podatków na terenie Gminy Miastko Krzysztof Narloch 2018-01-04 12:30:34 usunięcie załacznika
Uchwała Nr XLVII/439/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-01-04 12:30:14 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/439/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Longina Jankowska 2018-01-04 12:29:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 10 stycznia 20178 r. Józefa Wasilewska 2018-01-03 14:16:01 dodanie dokumentu
2017 Jan Gajo 2018-01-03 13:14:37 edycja dokumentu
Protokół Nr XLVI/2017 z nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15.12.2017 roku Longina Jankowska 2018-01-03 12:25:26 dodanie dokumentu
2017 Jan Gajo 2018-01-03 10:21:47 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-01-03 08:39:06 edycja dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2018-01-03 08:37:57 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-01-03 08:37:01 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-01-03 08:36:33 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-01-03 08:34:59 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-01-03 08:34:47 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-01-03 08:33:54 usunięcie dokument
Raport o stanie środowiska w województwie pomorskim w 2016r. Joanna Gocoł 2018-01-02 12:50:05 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2018-01-02 10:48:43 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2018-01-02 08:47:47 edycja dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2018-01-02 08:43:36 edycja dokumentu
Informacja o udzieleniu zamówienia Małgorzata Szkilnyk 2017-12-29 15:03:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie fosy i podjazdu dla niepełnosprawnych na działce nr 33/15 w obrębie ewidencyjnym 84/4 Miastko (ul. Konopnickiej 12). Małgorzata Szkilnyk 2017-12-29 14:24:17 dodanie dokumentu
Protokół Nr 44/2017 z kontroli doraźnej w zakresie realizacji termomodernizacji obiektów oświatowych - Szkól Podstawowych w Dretyniu , Piaszczynie i Słosinku przeprowadzonej przez Komisje Rewizyjną Rady Miejskiej w Miastku z dnia 20 grudnia 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-29 12:51:07 dodanie dokumentu