Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 554/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-20 12:55:23 usunięcie dokument
2017 Alina Kuc 2017-12-20 10:27:47 edycja dokumentu
2017 Jan Gajo 2017-12-20 07:21:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/438/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie. Wioleta Mydło 2017-12-19 14:27:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/438/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie. Wioleta Mydło 2017-12-19 14:18:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/437/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/417/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku. Wioleta Mydło 2017-12-19 14:14:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/436/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie. Wioleta Mydło 2017-12-19 14:12:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/435/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/415/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dretyniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Dretyniu. Wioleta Mydło 2017-12-19 14:08:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/434/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwałyNr XLV/414/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku. Wioleta Mydło 2017-12-19 14:04:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/433/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/413/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku. Wioleta Mydło 2017-12-19 14:00:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/432/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko. Wioleta Mydło 2017-12-19 13:48:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/431/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017r. Wioleta Mydło 2017-12-19 13:45:01 dodanie dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2017-12-19 12:22:37 edycja dokumentu
Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko, pow. bytowski, woj. pomorskie Ireneusz Maszka 2017-12-19 08:58:27 usunięcie załacznika
Wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy lokalu użytkowego w budynku położonym w miejscowości Obrowo, gm. Miastko na działce oznaczonej numerem 1/21 na rzecz właściciela przyległej nieruchomości lokalowej - WRG. 6845.2.29.2017.SG Sylwia Gurba 2017-12-18 11:55:14 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Wioleta Mydło 2017-12-18 11:39:43 dodanie dokumentu
protokół Nr 37/2017 z posiedzenia Komisji Oświaty Kultury Zdrowia Sportu Rozwoju i Promocji odbytego w dniu 8 grudnia 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-18 11:38:11 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok. Wioleta Mydło 2017-12-18 11:37:08 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego, szkół dla których Gmina Miastko jest organem rejestrującym. Wioleta Mydło 2017-12-18 11:32:04 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Miastko. Wioleta Mydło 2017-12-18 11:28:50 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. ,,Ku gwiazdom-aktywne wsparcie dla dzieci i rodzin poprzez rozwój usług społecznych w Miastku i Bytowie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych. Wioleta Mydło 2017-12-18 11:26:40 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 353/1000 części w nieruchomości wspólnej oznaczonej jako działka 82/4, położonej w obrębie Miłocice, gm. Miastko, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Wioleta Mydło 2017-12-18 11:17:28 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sparwie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działki numer 18/6 i 18/7, położonej w obrębie Kwisno, gm. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko. Wioleta Mydło 2017-12-18 11:10:41 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miastko i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Miastko. Wioleta Mydło 2017-12-18 11:07:16 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębach ewidencyjnych Wołczy Wielka i Wołcza Mała. Wioleta Mydło 2017-12-18 11:01:35 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały XL/350/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Wioleta Mydło 2017-12-18 10:57:47 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Wioleta Mydło 2017-12-18 10:53:27 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miastko na 2018 rok. Wioleta Mydło 2017-12-18 10:50:24 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018-2027. Wioleta Mydło 2017-12-18 10:47:50 edycja dokumentu
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miastko na lata 2018-2027. Wioleta Mydło 2017-12-18 10:46:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XLVII sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 grudnia 2017 r. Wioleta Mydło 2017-12-18 10:10:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XLVII sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 29 grudnia 2017 r. Wioleta Mydło 2017-12-18 10:09:27 dodanie dokumentu
2017 Daniel Radziszewski 2017-12-18 09:32:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 554/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-12-18 09:18:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Miastku o posiedzeniu komisji w dniu 20 grudnia 2017r., o godz. 10:00. Wioleta Mydło 2017-12-15 15:18:23 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o posiedzeniu komisji w dniu 19 grudnia 2017r., o godz. 11:00 Wioleta Mydło 2017-12-15 15:12:58 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej 15 kV na działkach nr 60, 52, 51, 228/4, 236/1, 37, 194/2, 244/5, 197, 198, 199/1, 204, 205/1, 210/2, 209, 313/3, 313/2, 312/1, 313/4, 211, 212 w obrębie ewidencyjnym Dretyń i na działce nr 2 w obrębie ewidencyjnym Kowalewice. Małgorzata Szkilnyk 2017-12-15 14:35:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 558/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany treści warunków umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. Józefa Wasilewska 2017-12-15 10:34:45 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 558/VII/2017 Burmistrz Miastka z dnia 12 grudnia 2017 w sprawie zmiany treści warunków umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. Józefa Wasilewska 2017-12-15 10:30:46 dodanie dokumentu
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie. Wioleta Mydło 2017-12-14 13:40:08 edycja dokumentu