Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLV/421/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018?. Józefa Wasilewska 2017-11-30 12:49:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - Burmistrza Miastka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2018 Jan Gajo 2017-11-30 12:47:10 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/420/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miastko na lata 2017 ? 2020 . Józefa Wasilewska 2017-11-30 12:46:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - Burmistrza Miastka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2018 Jan Gajo 2017-11-30 12:46:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - Burmistrza Miastka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2018 Jan Gajo 2017-11-30 12:45:38 usunięcie dokument
Ogłoszenie - Burmistrza Miastka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2018 Jan Gajo 2017-11-30 12:44:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLV/419/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2018 na terenie Gminy Miastko . Józefa Wasilewska 2017-11-30 12:44:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/418/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie . Józefa Wasilewska 2017-11-30 12:42:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/417/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku . Józefa Wasilewska 2017-11-30 12:39:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/416/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie . Józefa Wasilewska 2017-11-30 12:37:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie - Burmistrza Miastka ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. "prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, w tym kół zainteresowań świetlic, klubów i ognisk wychowawczych na terenie Gminy Miastko w 2018 Jan Gajo 2017-11-30 12:37:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/415/2017 Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dretyniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Dretyniu . Józefa Wasilewska 2017-11-30 12:35:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/414/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku. Józefa Wasilewska 2017-11-30 12:32:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/413/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku . Józefa Wasilewska 2017-11-30 12:29:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/412/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. ?Rozwój usług społecznych w Miastku? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 ? 2020, Osi 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych. Józefa Wasilewska 2017-11-30 12:26:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/411/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1789G ? ul. Wybickiego w Miastku . Józefa Wasilewska 2017-11-30 12:24:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/410/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2017 ? 2027. Józefa Wasilewska 2017-11-30 12:21:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLV/409/2017 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-30 12:19:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie N 548/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Miastko w 2018 r. Józefa Wasilewska 2017-11-30 11:57:58 dodanie dokumentu
2017 Karolina Krupińska 2017-11-30 11:56:42 edycja dokumentu
Zawiadomienie - obwieszczenie Burmistrza Miastka znak WRG.6220.13.2017.JG.2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia " Przebudowa drogi powiatowejnr 1721G Role - Rozjazd" Joanna Gocoł 2017-11-30 10:00:41 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIV/2017 z posiedzenia Rady Miejskiej w Miastku w dniu 27 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-29 14:13:20 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3 Małgorzata Szkilnyk 2017-11-29 12:43:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza o I nieograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż działki nr 21/11 położonej w obrębie 83/3 m. Miastko przy ul. Dworcowej Anna Maszka Kozłowska 2017-11-29 11:34:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym na nieruchomość zabudowaną, oznaczoną jako działka 515/5 położoną w Miastku przy ul. Fabrycznej Anna Maszka Kozłowska 2017-11-29 11:31:59 dodanie dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2017-11-29 10:51:36 edycja dokumentu
2017 Jan Gajo 2017-11-29 09:53:55 edycja dokumentu
2017 Jan Gajo 2017-11-29 09:53:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 541/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie ustanowienia służebności przesyłu i ustalenia wysokości wynagrodzenia z tytułu obciążenia nieruchomości.. Józefa Wasilewska 2017-11-29 08:05:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 544/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów bez wydawania decyzji. Józefa Wasilewska 2017-11-29 08:02:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 545/VII/2017 Burmistrza Miastka w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężką i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażająca życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu bez wydawania decyzji. Józefa Wasilewska 2017-11-29 08:00:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 546/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego bez wydawania decyzji. Józefa Wasilewska 2017-11-29 07:55:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 547/VII/2017 Burmistrza Miastka z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń rodzinnych bez wydawania decyzji. Józefa Wasilewska 2017-11-29 07:53:33 dodanie dokumentu
2017 Magdalena Jankowska 2017-11-28 07:29:05 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2017-11-27 14:59:03 edycja dokumentu
Wykaz dziennych opiekunów Alina Kuc 2017-11-27 14:58:39 edycja dokumentu
Wykaz żłobków i klubów dziecięcych Alina Kuc 2017-11-27 14:25:41 edycja dokumentu
Wykaz żłobków i klubów dziecięcych Alina Kuc 2017-11-27 14:19:50 edycja dokumentu
zanieczyszczenie powietrza - palenie śmieci Joanna Gocoł 2017-11-27 14:13:26 dodanie dokumentu
Wykaz żłobków i klubów dziecięcych Alina Kuc 2017-11-27 14:11:12 edycja dokumentu