Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/403/2017 z dnia 27 października 2017 roku Rady Miejskiej w Miastku w sprawie nadania wyróżnienia honorowego "Honorowe Obywatelstwo Gminy Miastko" Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:12:54 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na część działki nr 118/4 położonej w obrębie Miastko 83/5 z dotychczasowym dzierżawcą Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:07:25 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 838 położonej w obrębie Pasieka, gm. Miastko stanowiącej własność Gminy Miastko Józefa Wasilewska 2017-11-17 10:00:44 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Rocznego programu współpracy Gminy Miastko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018? Józefa Wasilewska 2017-11-17 09:59:20 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miastko na lata 2017 - 2020 Józefa Wasilewska 2017-11-17 09:56:30 dodanie dokumentu
zatwierdzenia taryf Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Miastku Sp. z o.o. dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na rok 2018 na terenie Gminy Miastko Józefa Wasilewska 2017-11-17 09:54:17 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Hieronima Derdowskiego w Piaszczynie Józefa Wasilewska 2017-11-17 09:53:04 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. ks. Prałata Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Słosinku Józefa Wasilewska 2017-11-17 09:51:20 dodanie dokumentu
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Świerznie Józefa Wasilewska 2017-11-17 09:49:23 dodanie dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-11-17 09:20:27 edycja dokumentu
2017 Alina Kuc 2017-11-17 09:19:03 edycja dokumentu
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół w Dretyniu, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów i Gimnazjum im. Polskich Noblistów w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Polskich Noblistów w Dretyniu Józefa Wasilewska 2017-11-17 09:05:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Dretyń na działce nr 78/3. Małgorzata Szkilnyk 2017-11-17 09:04:01 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Miastku Józefa Wasilewska 2017-11-17 09:03:19 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Miastku w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miastku Józefa Wasilewska 2017-11-17 08:52:04 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o partnerstwie ze Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągwią Gdańską w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn. ?Rozwój usług społecznych w Miastku? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi 6 Integracja, Działania 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Józefa Wasilewska 2017-11-17 08:43:09 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu z przeznaczeniem na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1789G ? ul. Wybickiego w Miastku Józefa Wasilewska 2017-11-17 08:39:24 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miastko na lata 2017 ? 2027 Józefa Wasilewska 2017-11-17 08:36:14 dodanie dokumentu
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miastko na 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-17 08:28:59 dodanie dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia, karta nr WRG_03S i WRG_03S1 Joanna Gocoł 2017-11-16 12:44:59 edycja dokumentu
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia, karta nr WRG_03S i WRG_03S1 Joanna Gocoł 2017-11-16 12:44:56 usunięcie załacznika
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia, karta nr WRG_03S i WRG_03S1 Joanna Gocoł 2017-11-16 12:44:49 usunięcie załacznika
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia, karta nr WRG_03S i WRG_03S1 Joanna Gocoł 2017-11-16 12:44:34 edycja dokumentu
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2027 Bronisława Nielipiuk 2017-11-16 08:06:05 dodanie dokumentu
Projekt Budżetu Gminy Miastko na 2018 rok Bronisława Nielipiuk 2017-11-16 08:04:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XLV sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 listopda 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-15 12:16:43 usunięcie załacznika
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XLV sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 listopda 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-15 12:14:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Rady o zwołaniu XLV sesji Rady Miejskiej w Miastku w dniu 24 listopda 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-15 12:10:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 534/VII/2107 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko. Wioleta Mydło 2017-11-14 13:39:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 534/VII/2107 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko. Wioleta Mydło 2017-11-14 13:38:46 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 534/VII/2107 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miastko. Wioleta Mydło 2017-11-14 13:38:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 533/VII/2107 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2018 rok. Wioleta Mydło 2017-11-14 13:35:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 533/VII/2107 Burmistrza Miastka z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2018 rok. Wioleta Mydło 2017-11-14 13:35:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 533/VII/2107 Burmistrz Miastka z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2018 rok. Wioleta Mydło 2017-11-14 13:33:30 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 533/VII/2107 Burmistrz Miastka z dnia 13 listopada 2017r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miastko na 2018 rok. Wioleta Mydło 2017-11-14 13:33:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr 39/2017 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 11 października 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-14 12:38:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 21 listopada 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-14 12:26:01 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Budżetu Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej o zwołaniu posiedzenia komisji w dniu 21 listopada 2017 r. Józefa Wasilewska 2017-11-14 12:25:01 dodanie dokumentu
Magdalena Stankowiak - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku Jan Gajo 2017-11-14 08:50:53 edycja dokumentu
Ewa Kapłan - Zastepca Burmistrza Jan Gajo 2017-11-14 08:49:58 edycja dokumentu