Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLVIII/465/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku ponaglenia z dnia 22 grudnia 2017 roku,wniesionego przez Panią B. M. i Panią M. M. Józefa Wasilewska 2018-02-05 14:07:41 usunięcie dokument
Uchwała Nr XLVIII/465/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku ponaglenia z dnia 22 grudnia 2017 roku,wniesionego przez Panią B. M. i Panią M. M. Józefa Wasilewska 2018-02-05 14:01:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr XLVIII/464/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Miastku na 2018 rok . Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:58:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/463/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Miastku na 2018 rok . Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:57:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/462/2018 RFady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w uchwale w sprawie określenia szczegółowych zasad I trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych osobom fizycznym osiągającym wysokie wyniki sportowe. Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:54:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/461/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Miastko umowy o współpracy z Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w sprawie przygotowania i realizacji projektu pn.: ?Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w Miastku jako element :wyspy energetycznej? ? Miasteckiego Klastra Energii? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi 10 Energia, Działania 10.04. Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:52:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/460/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie pozbawienia odcinka drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania, jako droga publiczna . Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:50:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/459/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw części nieruchomości położonych w obrębach: 83/3, 83/4 i 83/5 m. Miastko i obrębach:Dretynek,Świeszyno i Węgorzynko gm. Miastko z dotychczasowymi dzierżawcami . Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:49:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/458/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od osoby fizycznej nieruchomości oznaczonej, jako działka numer 1/5, położonej w obrębie Tursko. gm. Miastko do zasobów Gminy Miastko . Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:47:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/457/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy . Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:45:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/456/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2918 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Miastko przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych . Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:43:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/455/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Słupsk w sprawie powierzenia realizacji zadań przez Miasto Słupsk praw i obowiązków Gminy Miastko związanych z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:42:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/454/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem spe cjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania. Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:40:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/453/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020?, Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:39:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/452/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu ławnika Sądu Rejonowego w Miastku Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:37:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/451/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi Pana V. B. z dnia 27 września 2017 r. Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:36:01 dodanie dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-05 13:35:06 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/450/2018 Rady Miejskie w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Pani B. S. z dnia 28 grudnia 2017 roku Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:34:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVIII/449/2018 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie skargi na bezczynność Burmistrza, Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:32:14 dodanie dokumentu
Józefa Wasilewska 2018-02-05 13:29:56 usunięcie dokument
2017 Karolina Krupińska 2018-02-05 13:28:56 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-02-05 13:17:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 586/VII/2018 z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej "Budowa kanalizacji sanitarnej Świeszynko - Piaszczyna w Gminie Miastko" Józefa Wasilewska 2018-02-02 14:12:09 dodanie dokumentu
ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od dnia 23.01.2018r. - wodociąg Trzcinno Joanna Gocoł 2018-02-02 13:52:11 dodanie dokumentu
Wykaz kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli karta nr WRG_24S, WRG_24S1 i WRG_24S2 Joanna Gocoł 2018-02-02 11:15:36 dodanie dokumentu
2018 Jan Gajo 2018-02-02 08:10:51 edycja dokumentu
2018 Jan Gajo 2018-02-02 08:10:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o zwołaniu posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 9 lutego 2018 r. Józefa Wasilewska 2018-02-01 14:15:30 dodanie dokumentu
wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy części działki nr 18/17 przy ul.Kowalskiej w Miastku na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - WRG.6845.1.18.2018.AMK Anna Maszka Kozłowska 2018-02-01 13:12:19 dodanie dokumentu
Modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci ciepłowniczej w miastku jako element "wyspy energetcznej" - Miasteckiego Klastra Energii, pow. bytowski, woj. pomorskie Magdalena Jankowska 2018-02-01 12:57:58 usunięcie załacznika
2018 Daniel Radziszewski 2018-02-01 09:29:56 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-02-01 08:50:58 edycja dokumentu
2018 Magdalena Jankowska 2018-02-01 08:48:51 edycja dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV abonenckiej oraz stacji transformatorowej słupowej abonenckiej na działkach nr 2 i 64/2 w obrębie ewidencyjnym 83/1 Miastko. Małgorzata Szkilnyk 2018-01-31 13:39:34 dodanie dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-01-31 07:25:36 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-01-31 07:24:42 edycja dokumentu
2018 Alina Kuc 2018-01-31 07:24:13 edycja dokumentu
Harmonogram zebrań sprawozdawczych za 2017 r. jednostek pomocniczych Gminy Miastko Jan Gajo 2018-01-30 12:48:38 edycja dokumentu
2018 Karolina Krupińska 2018-01-30 10:10:01 edycja dokumentu
2018 Małgorzata Szkilnyk 2018-01-30 09:42:47 edycja dokumentu